Uzyskane Stopnie Doktora Habilitowanego Nauk o Ziemi w 2016

 • Lucyna Katarzyna Przybylska

  na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem: „Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce”

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi w 2018

 • Maciej Markowski

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Hydrologiczne uwarunkowania funkcjonowania jezior lobeliowych okolic Trójmiasta”

 • Dominika Studzińska

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej”

 • Damian Moskalewicz

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki historycznych sztormów na wybranych odcinkach wybrzeża południowo-wschodniego Bałtyku”

 • Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi w 2017

  • Alicja Bonk

   na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Osady warwowe Jeziora Żabińskiego (północno-wschodnia Polska): studium procesów, chronologia osadów i potencjał do rekonstrukcji paleośrodowiskowych za okres ostatniego tysiąclecia”

  • Katarzyna Julia Marosz

   na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Wzrost poziomu morza i wezbrania sztormowe źródłem potencjalnych zagrożeń dla Gdańska”

  • Łukasz Pietruszyński

   na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Rola obszarów bezodpływowych ewapotranspiracyjnych w obiegu substancji biogenicznych na obszarach młodoglacjalnych”

  • Patryk Edgar Sitkiewicz

   na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Budowa i stan dna przybrzeża jako wskaźnik stanu i zagrożeń abrazją brzegu, na przykładzie rejonu Kołobrzegu”

  • Tomasz Adam Wiskulski

   na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Uwarunkowania ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji”

Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.