18 czerwca 2019
Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej-mgr Barbara Korwel_Lejkowska
18 czerwca 2019
Ranking Perspektyw 2019
Ukazał się Ranking Kierunków Perspektyw 2019. Ranking to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Niezmiernie miło nam poinformować Studentów oraz Kandydatów na studia, że prowadzone przez Instytut Geografii kierunki studiów - Geografia oraz Gospodarka przestrzenna, uplasowały się na 5. miejscu!
18 czerwca 2019
Studia II stopnia-Geografia fizyczna z geoinformacją!

Geografia fizyczna z geoinformacją to stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii.

Studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu nauk ścisłych pozwalających na zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, zaawansowanych zagadnień z zakresu teorii systemów informacji geograficznej, a także teoretycznych podstaw metod jakościowych i ilościowych stosowanych we współczesnej geografii fizycznej. Kierunek przybliży również kwestię najważniejszych problemów związanych ze współczesnymi zmianami środowiska w skali regionalnej i globalnej, ich istoty, genezy i możliwych konsekwencji. W ramach wybranego seminarium studenci pogłębią także wiedzę w zakresie jednego z wybranych aspektów geografii fizycznej: meteorologii i klimatologii, hydrologii i limnologii, geomorfologii i geologii czwartorzędu. Studia przygotują do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych, adaptacją i mitygacją zmian klimatu, a także zarządzaniem kryzysowym, urzędach różnego szczebla orazusługach komercyjnych zajmujących się przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.

WIĘCEJ INFORMACJI

18 czerwca 2019
Studia II stopnia-Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS!
15 maja 2019
Nominacja profesorska
Z radością informujemy, że w dniu 17 kwietnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk o Ziemi Pani dr hab. Iwonie Sagan z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii. Serdecznie gratulujmy!
9 maja 2019
Projekt SEAPLANSPACE

Uwaga absolwenci Wydziału Oceanografii i Geografii oraz studenci II i III roku studiów I stopnia kierunków Oceanografia, Geologia, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Geografia i Gospodarka przestrzenna oraz studiów II stopnia kierunku Oceanografia

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach projektu SEAPLANSPACE

Szanowni Państwo,

W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego – Lidera projektu SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance realizowanego w ramach Programu Interreg South Baltic 2014-2020 (STHB.04.01.00-22-0111/17-00) zapraszamy na szkolenia osoby zainteresowane pozyskaniem lub poszerzeniem praktycznej wiedzy w zakresie instrumentów morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem. Szkolenia mają istotne znaczenie w związku z wdrożeniem Planów Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Zaproszenie skierowane jest w szczególności do osób zatrudnionych w administracji, w tym w administracji morskiej, samorządzie terytorialnym, sektorze prywatnym, oraz do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych pozyskaniem zupełnie nowych kompetencji w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem.

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów obejmujących zagadnienia praktyczne (studium przypadku). Wykładowcami będą polscy i zagraniczni eksperci. W przypadku zajęć prowadzonych w języku angielskim zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.

Zajęcia realizowane będą w Trójmieście i zgodnie z zapotrzebowaniem w Szczecinie, w wymiarze 80 godzin szkoleniowych, w okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Miejscem realizacji zajęć z ekspertami zagranicznymi będzie Gdańsk.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w projekcie SEAPLANSPACE, jak również Ramowy Program Szkoleń znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie SEAPLANSPACE oraz na stronie internetowej https://seaplanspace.ug.edu.pl/.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu SEAPLANSPACE, pokój 2080 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, tel. +48 58 523 2812, e-mail: seaplanspace@ug.edu.pl.

Kontakt w sprawie rekrutacji na szkolenia: Instytut Oceanografii UG pok. nr 227 (sekretariat) od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00, tel. +4858 523 66 93; e mail: seaplanspace@ug.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Projektu SEAPLANSPACE

Istnieje możliwość dostarczenia (najlepiej po uprzednim kontakcie telefonicznym na nr tel. 58 523 66 93) dokumentów rekrutacyjnych do Instytutu Oceanografii UG pok. nr 227 (sekretariat) od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00.

18 kwietnia 2019
XI Pomorski Kongres Obywatelski
18 kwietnia 2019
Życzenia wielkanocne
17 kwietnia 2019
Film ”Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich. Waterfronty miast Dolnej Wisły”
Katedra Geografii Społeczno - Ekonomicznej serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu pt: ”Zagospodarowaniu terenów nadwiślańskich. Waterfronty miast Dolnej Wisły”,będącego jednym z efektów projektu Narodowego Centrum Nauki i Horyzontu 2020 POLONEZ 1 „Poza debatą centrum/peryferie: Nowe państwa członkowskie w konstrukcji UE”, który jednostka realizowała w latach 2017-2018. Jego pierwsza część koncentruje się na globalnych i krajowych trendach związanych z przekształcaniem terenów nadwodnych. W drugiej natomiast przenosimy się do Gdańska, Tczewa, Grudziądza i Gniewu, żeby porównać sposoby zagospodarowania terenów nadwiślańskich w tych miastach.

”Zagospodarowaniu terenów nadwiślańskich. Waterfronty miast Dolnej Wisły”
16 kwietnia 2019
Zaproszenie na wykład 18 kwietnia br
10 kwietnia 2019
Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej-mgr Żarczyński
10 kwietnia 2019
Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej-mgr Czaja
19 marca 2019
Światowy Dzień Meteorologii
6 marca 2019
Profesor Iwona Sagan członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Pani dr hab. Iwona Sagan prof. nadzw. z Instytutu Geografii UG w dniu 1 marca 2019 r. odebrała z rąk Pana Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego nominację na kadencję 2019-2022 na członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Do zadań Rady należy m.in. poszukiwanie najlepszych rozwiązań z zakresu zintegrowanego planowania rozwoju oraz doskonalenia metodologii z zakresu planowania i prowadzenia polityki regionalnej. Pani Profesor składamy serdeczne gratulacje.
27 lutego 2019
Program seminariów realizowanych w ramach projektu RECOURSE w semestrze letnim 2018/2019
str. 1
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.