5 lutego 2021
OGŁOSZENIE O KONKURSIE – PROGRAM ERASMUS+ 2021/2022
Informuję o możliwości ubiegania się o wyjazd w celu odbycia studiów na uczelniach zagranicznych na przynajmniej jeden semestr studiów za granicą w ramach wymiany akademickiej, będącej częścią programu ERASMUS+ 2021/2022.
Więcej informacji - Ogłoszenie 2021
14 stycznia 2021
Pondscape – krajobraz z oczkami polodowcowymi
Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe

Pondscape – krajobraz z oczkami polodowcowymi

dr Włodzimierz Golus

(Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański) 21.01.2021 (czwartek) godz. 1700 Spotkanie zdalne w aplikacji MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZiN2Q1MTQtNjg5ZS00NWZjLWJmNzYtNTI5ZmI4ZmUzODY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22e7d4e7f5-cfe2-4d1a-95df-946c84cc9dc4%22%7d
Pełna treść zaproszenia znajduje się tutaj - http://geografia.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2021-01-21_GTN-i-PTG_Wlodzimierz_Golus.pdf  
14 stycznia 2021
VI edycja Konkursu Młody Geograf
Serdecznie zapraszam do udziału w VI. edycji Konkursu Młody Gdański Geograf, który odbędzie się 12 marca br. Uczestnikami Konkursu mogą być Doktoranci Instytutu Geografii UG oraz Absolwenci II stopnia kierunków z zakresu geografii, którzy w roku 2019 lub 2020 uzyskali tytuł magistra oraz średnią ocenę z pracy magisterskiej nie mniejszą niż dobry plus. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w sekretariacie Instytutu Geografii do dnia 8 marca br. wyłącznie w formie elektronicznej na adres ig@ug.edu.pl. W temacie e-maila należy wpisać „MGG-Nazwisko Prelegenta”. W dniu 10 marca br. zostanie ogłoszony harmonogram wystąpień. Wystąpienia będą oceniane przez Członków Kapituły Konkursu. Konkurs odbędzie się on-line za pośrednictwem aplikacji MS-Teams.                                                                                                                  dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. nadzw.                                                                                                               Przewodniczący Kapituły Konkursu MGG
15 grudnia 2020
Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities
Projekt pt.: „Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities" (SCORE), którego kierownikiem będzie Pan dr Jacek Barańczuk z Zakładu Limnologii Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Głównym celem projektu będzie utworzenie na Uniwersytecie Gdańskim Coastal Cities Living Lab (CCLL), które pozwoli na zebranie obywateli, naukowców, decydentów i innych zainteresowanych stron wokół konkretnych wyzwań związanych z zagrożeniami miast przybrzeżnych. Do znaczących wyzwań CCLL będzie należało monitorowanie w czasie rzeczywistym i prognozowanie bieżącego stanu odporności i łagodzenie w porównaniu z szacunkowym wpływem wody, wiatru i innych oddziaływań na środowisko na obszarach przybrzeżnych miasta Gdańska. Zlokalizowane w 10 europejskich miastach CCLL będą działać jako centra współprojektowania i wspólnego rozwoju. Wykorzystanie aktualnych modeli i prognoz dotyczących zmian klimatu, przyjęcie procesów partycypacyjnych, zastosowanie nowatorskich platform w miastach gromadzących niejednorodne dane na temat lokalnych procesów miejskich i środowiskowych oraz ich powiązanie między miastami przybrzeżnymi umożliwi stworzenie nowej platformy. Platforma ta będzie pozwalała na zademonstrowanie nowego podejścia i prototypowego rozwiązania w celu poprawy i postępu w zakresie odporności na zmiany klimatu i jej skutecznego zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym. Projekt SCORE realizowany jest w konsorcjum składającym się z 28 partnerów, któremu przewodniczy Institute of Technology Sligo z Irlandii. Za zadania Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie odpowiadać będzie grupa naukowa pod kierownictwem dra Jacka Barańczuka z Zakładu Limnologii na Wydziale Oceanografii i Geografii. Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 10 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego przewidziano ponad 266 tys. euro.
27 października 2020
Rozstrzygniecie Konkursu na koncepcję urbanistyczną terenu we wsi Kąpino
Rozstrzygniecie Konkursu na koncepcję urbanistyczną terenu we wsi Kąpino zorganizowanego przez gminę Wejherowo dla studentów kierunku Gospodarka przestrzenna. W konkursie wzięło udział pięć zespołów. Jury konkursowe przyznało miejsce pierwsze oraz dwa miejsca drugie. Gratulujemy naszym studentom. Więcej o konkursie na stronie https://ugwejherowo.pl/rozstrzygniecie-konkursu-urbanistycznego/.
13 października 2020
Medalu im. Jerzego Kondrackiego dla Pani Profesor Iwony Sagan
Niezmiernie miło nam poinformować, że Profesor Iwona Sagan Kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej została uhonorowana medalem im. Jerzego Kondrackiego. Medal im. Jerzego Kondrackiego jest przyznawany za zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Serdecznie gratulujemy!

Informacja - medal im. Jerzego Kondrackiego dla prof. dr hab. Iwony Sagan.  
22 lipca 2020
EUARENAS – nowy projekt z finansowaniem z Programu Horyzont 2020
Projekt pt.: “Cities as Arenas of Political Innovation in the Strengthening of Deliberative and Participatory Democracy” (EUARENAS) kierowany przez prof. dr hab. Iwonę Sagan z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Zasadniczym celem projektu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób oddolne inicjatywy miejskie mogą połączyć elementy demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej. Analiza działań lokalnych pozwoli ocenić, na ile możliwe jest połączenie tych dwóch rodzajów demokracji i wypracowanie modelu politycznego opartego na prawdziwym dialogu oraz poszukiwaniu kompromisu. Zaproponowane badanie jest niezwykle istotne, zwłaszcza w czasach, gdy obywatele zdają się odgrywać niewielką rolę w procesie podejmowania decyzji politycznych w Europie. Ponadto, atmosferę nieufności i braku wiary w politykę podsycają ruchy populistyczne i nacjonalistyczne, które w swej narracji deprecjonują wartość systemu demokratycznego oraz możliwości Unii Europejskiej do obrony i działania na korzyść państw członkowskich, wskazując na „niekontrolowane” ruchy migracyjne w Europie jako zagrożenie dla społeczeństw, gospodarek oraz kultury. Wyżej wymienione oraz inne podobne tendencje i narracje mogą naruszyć wypracowane z trudem wartości europejskie, takiej jak wielokulturowość oraz spójność społeczna. Jednakże w ostatnich latach, w miastach zauważalna jest nowa siła w postaci ruchów miejskich i aktywistów, którzy włączają się w politykę lokalną, dbają o kwestie społeczne, często pomijane przez tzw. wielką politykę. Ruchy te zaczęły wywierać wpływ na kulturę polityczną, a ich liderzy stali się realnymi partnerami w procesach decyzyjnych. Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla Uniwersytetu Gdańskiego przewidziano ponad 300 tys. euro.
6 lipca 2020
Rozstrzygnięcie konkursu urbanistycznego
W dniu 2 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące współpracę Urzędu Gminy Wejherowo oraz Uniwersytetu Gdańskiego w ramach zorganizowanego dla studentów gospodarki przestrzenniej  konkursu na sporządzenie koncepcji urbanistycznej działki nr 678 w miejscowości Kąpino. http://ugwejherowo.pl/rozstrzygniecie-konkursu-urbanistycznego/
17 czerwca 2020
prof. dr hab. Józef Mojski-nekrolog
Dnia 16 czerwca 2020 roku w wieku 94 lat zmarł prof. dr hab. Józef Edward MOJSKI – geolog, geograf, geomorfolog – specjalista w zakresie geologii czwartorzędu i kartografii geologicznej. Pracę naukowa rozpoczął w UMCS w Lublinie, następnie był pracownikiem Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie i Gdańsku. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku i w Uniwersytecie Gdańskim. Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Komitetu Badań Czwartorzędu PAN i licznych towarzystw naukowych. Na UG prowadził zajęcia na kierunkach Oceanografii i Geografii. Jest autorem kilku książek a jedną z ostatnich były „Ziemie polskie w czwartorzędzie” (2005). Nauka polska straciła wybitnego geologa i geomorfologa, wychowawcę licznych pokoleń polskich geografów i oceanografów.
2 kwietnia 2020
Badanie dotyczące percepcji izolacji społecznej w trakcie trwania epidemii Covid-19
Pracownicy naszego Instytutu: dr Joanna Stępień oraz dr hab. Tomasz Michalski koordynują realizowane wspólnie z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego badanie dotyczące percepcji izolacji społecznej w trakcie trwania epidemii Covid-19.
Celem badania jest poznanie opinii na temat zaleceń pozostania w domu w okresie epidemii koronawirusa, trudności, które towarzyszą izolacji domowej/społecznej oraz samopoczucia mieszkańców Polski w tym czasie. Wyniki pomogą w identyfikacji efektów społecznej izolacji i jej wpływu na zdrowie oraz samopoczucie ludzi.
Gorąco zachęcamy do udziału w badaniu!
26 lutego 2020
RECOURSE ZGSE
Szanowni Państwo, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na seminaria naukowe realizowane w ramach działalności Centrum RECOURSE. Temat pierwszego seminarium w semestrze letnim: “ Rewitalizacja - instrument odnowy i rozwoju miasta czy marketingowe narzędzie wspierania lokalnej tożsamości?” Prelegent: dr Wojciech Jarczewski Instytut Rozwoju Miast i Regionów Seminarium odbędzie się 11 marca 2020r. o godz. 13.00 w sali B 214 (skrzydło B), w siedzibie Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej UG w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4.
Harmonogram RECOURSE ZGSE 2019/2020
17 lutego 2020
XII Zjazd Geomorfologów Polskich
Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska Gdańsk, 9-11 września 2020 roku. Adres strony internetowej Zjazdu Geomorfologów: https://sgp2020.ug.edu.pl/.
20 grudnia 2019
Życzenia świąteczne
16 grudnia 2019
MINIATURA 3 dla dr Joanny Stępień

Miło nam poinformować o przyznaniu dr Joannie Stępień z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 3. Środki zostaną wykorzystane na pojedyncze działanie naukowe, które dotyczy realizacji projektu pt. "Ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej wynikające z rozwoju mikromobilności".

Serdecznie gratulujemy otrzymania finansowania!

16 grudnia 2019
Stypendium MNiSW dla dr. Jakuba Szlachetko

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin uhonorował stypendiami młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Wśród laureatów jest siedmiu naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, w tym dr Jakub Szlachetko z Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii.

Składamy serdeczne gratulacje!

str. 1
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.