12 listopada 2019
Nagroda Smart Metropolia 2019 dla prof. Sagan

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w czwartek, 7 listopada 2019 r., w Olivia Business Centre wręczone zostały Nagrody Smart Metropolia 2019. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot wyróżnia nimi osoby, firmy bądź instytucje szczególnie zasłużone w danym roku dla budowania i promowania idei metropolii.

Tegoroczną Laureatką została Pani Prof. Iwona Sagan, która otrzymała nagrodę Smart Metropolia w kategorii „Partner w działaniu”. Przyznana nagroda jest wyrazem uznania dla wieloletniej działalności prof. Sagan na rzecz integracji metropolitalnej w naszym regionie, którą prowadzi zarówno w wymiarze nauki jak i praktyki. W 2011 roku opublikowała razem ze Zbigniewem Canowieckim książkę pt. „Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny”. W latach 2011 – 2013 pełniła funkcję przewodniczącej Zespołu Ekspertów przy Radzie Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej. Aktualnie jest ekspertem Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych Uniwersytetu Śląskiego oraz Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy! >>> Więcej informacji
8 listopada 2019
Projekt migracyjny-zaproszenie na seminarium

Serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe podsumowujące projekt badawczy pt. Obszary aktywności społecznej polskich migrantów w Niemczech. oraz na wystawę fotograficzną, dokumentującą formy aktywności społecznej i gospodarczej polskich migrantek i migrantów w Berlinie i Hamburgu- studium porównawcze.

Seminarium odbędzie się w dniu 29 listopada br. w godz. 10.00-14.00 w gmachu Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii (skrzydło B, parter, sala B214), natomiast wystawa będzie prezentowana w dniach 29 listopada – 2 grudnia br. w tym samym budynku, w jego części głównej (tzw. "bęben") na poziomie 400.

. >>>PROGRAM SEMINARIUM
5 listopada 2019
Nagroda im. Eugeniusza Romera za najlepszą pracę doktorską w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej

Z przyjemnością zawiadamiamy, że Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk docenił rozprawę doktorską dr Dominiki Studzińskiej pt. „Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej”, wykonaną pod kierunkiem prof. Iwony Sagan oraz dr Magdaleny Szmytkowskiej (promotor pomocniczy). Nagroda im. Eugeniusza Romera została przyznana za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2018 r. w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

Serdecznie gratulujemy!

31 października 2019
Wykład otwarty „Rola zielonej infrastruktury w kształtowaniu środowiska miejskiego”-dr Agata Cieszewska

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty, który odbędzie się w dniu 07.11.2019 (czwartek) o godz. 16:00 w Instytucie Geografii UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, sala B203.

Tytuł wykładu: Rola zielonej infrastruktury w kształtowaniu środowiska miejskiego

Prelegent: dr Agata Cieszewska z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Geograf, geoekolog, specjalizuje się w zagadnieniach kształtowania terenów zieleni. Stypendystka Fundacji Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, profesor wizytujący w latach w 2013-2014 School of Architecture, University of Texas w Austin. Autorka książki „Green belts – zielone pierścienie wielkich miast”.

31 października 2019
Otwarte spotkanie naukowe i wykład pt. „Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych”-dr Łukasz Pietruszyński
W imieniu Wydziału Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe w dniu 14.11.2019 (czwartek) o godz. 1700.

Miejsce spotkania: Uniwersytet Gdański, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S 209.

Tytuł wykładu: Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych

Prelegent: dr Łukasz Pietruszyński z Wydziału Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Streszczenie:

Sieć hydrograficzna jest jednym z głównych „wyróżników” krajobrazu młodoglacjalnego i ma decydujący wpływ na obieg w nim materii, w tym wody i substancji biogenicznych. Składa się ona z różnej wielkości powiązanych ze sobą zbiorników wodnych i cieków oraz licznych zagłębień bezodpływowych. Obraz sieci hydrograficznej obszarów młodoglacjalnych charakteryzuje się znacznymi przemianami czasowymi, co skutkuje sezonowo różną migracją wody i substancji biogenicznych. Autor stawia sobie pytanie, w jakich okresach jest ona przetrzymywana, a w jakich uwalniana oraz czy wielkości ładunków są znacznie większe niż w pozostałej części Polski? Rezultaty badań autora sugerują, iż niewielkie obiekty hydrograficzne (oczka) pełnią znaczącą rolę w obiegu wody i substancji biogenicznych na obszarach młodoglacjalnych.

24 października 2019
MINIATURA 3 dla dr. Łukasza Pietruszyńskiego

Miło nam poinformować że Narodowe Centrum Nauki przyznało dr. Łukaszowi Pietruszyńskiemu finansowanie w ramach konkursu MINIAURA 3 na pojedyncze działania naukowe, które dotyczy stażu naukowego w zakresie modelowania przepływu wód podziemnych na torfowiskach.

Serdecznie gratulujemy otrzymania finansowania działania naukowego w ramach konkursu Miniatura 3!

23 października 2019
Seminarium RECOURSE

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na seminaria naukowe realizowane w ramach działalności Centrum RECOURSE. Temat pierwszego seminarium:

"Światło w mieście a jego wpływ na zdrowie publiczne"

Prelegentka:

dr Karolina M. Zielińska-Dąbkowska Politechnika Gdańska

Seminarium odbędzie się 13 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali B 214 (skrzydło B) w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4.

>>>Harmonogram seminariów Centrum RECOURSE w semestrze zimowym 2019/2020
21 października 2019
Nominacja profesorska
Z radością informujemy, że 1 października 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda, nadał dr. hab. Wojciechowi Tylmannowi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Serdecznie gratulujemy!
18 czerwca 2019
Informacja o publicznej obronie rozprawy doktorskiej-mgr Barbara Korwel_Lejkowska
18 czerwca 2019
Ranking Perspektyw 2019
Ukazał się Ranking Kierunków Perspektyw 2019. Ranking to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Niezmiernie miło nam poinformować Studentów oraz Kandydatów na studia, że prowadzone przez Instytut Geografii kierunki studiów - Geografia oraz Gospodarka przestrzenna, uplasowały się na 5. miejscu!
18 czerwca 2019
Studia II stopnia-Geografia fizyczna z geoinformacją!

Geografia fizyczna z geoinformacją to stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii.

Studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu nauk ścisłych pozwalających na zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, zaawansowanych zagadnień z zakresu teorii systemów informacji geograficznej, a także teoretycznych podstaw metod jakościowych i ilościowych stosowanych we współczesnej geografii fizycznej. Kierunek przybliży również kwestię najważniejszych problemów związanych ze współczesnymi zmianami środowiska w skali regionalnej i globalnej, ich istoty, genezy i możliwych konsekwencji. W ramach wybranego seminarium studenci pogłębią także wiedzę w zakresie jednego z wybranych aspektów geografii fizycznej: meteorologii i klimatologii, hydrologii i limnologii, geomorfologii i geologii czwartorzędu. Studia przygotują do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko pojętym monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych, adaptacją i mitygacją zmian klimatu, a także zarządzaniem kryzysowym, urzędach różnego szczebla orazusługach komercyjnych zajmujących się przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych do różnych potrzeb.

WIĘCEJ INFORMACJI

18 czerwca 2019
Studia II stopnia-Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS!
15 maja 2019
Nominacja profesorska
Z radością informujemy, że w dniu 17 kwietnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał tytuł profesora nauk o Ziemi Pani dr hab. Iwonie Sagan z Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej Instytutu Geografii. Serdecznie gratulujmy!
9 maja 2019
Projekt SEAPLANSPACE

Uwaga absolwenci Wydziału Oceanografii i Geografii oraz studenci II i III roku studiów I stopnia kierunków Oceanografia, Geologia, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Geografia i Gospodarka przestrzenna oraz studiów II stopnia kierunku Oceanografia

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach projektu SEAPLANSPACE

Szanowni Państwo,

W imieniu Uniwersytetu Gdańskiego – Lidera projektu SEAPLANSPACE – Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance realizowanego w ramach Programu Interreg South Baltic 2014-2020 (STHB.04.01.00-22-0111/17-00) zapraszamy na szkolenia osoby zainteresowane pozyskaniem lub poszerzeniem praktycznej wiedzy w zakresie instrumentów morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem. Szkolenia mają istotne znaczenie w związku z wdrożeniem Planów Zagospodarowania Przestrzennego Obszarów Morskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Zaproszenie skierowane jest w szczególności do osób zatrudnionych w administracji, w tym w administracji morskiej, samorządzie terytorialnym, sektorze prywatnym, oraz do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych pozyskaniem zupełnie nowych kompetencji w zakresie morskiego planowania przestrzennego i zrównoważonego zarządzania morzem.

Szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów obejmujących zagadnienia praktyczne (studium przypadku). Wykładowcami będą polscy i zagraniczni eksperci. W przypadku zajęć prowadzonych w języku angielskim zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.

Zajęcia realizowane będą w Trójmieście i zgodnie z zapotrzebowaniem w Szczecinie, w wymiarze 80 godzin szkoleniowych, w okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Miejscem realizacji zajęć z ekspertami zagranicznymi będzie Gdańsk.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia uczestnictwa w projekcie SEAPLANSPACE, jak również Ramowy Program Szkoleń znajdziecie Państwo w załączonym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie SEAPLANSPACE oraz na stronie internetowej https://seaplanspace.ug.edu.pl/.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu SEAPLANSPACE, pokój 2080 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, tel. +48 58 523 2812, e-mail: seaplanspace@ug.edu.pl.

Kontakt w sprawie rekrutacji na szkolenia: Instytut Oceanografii UG pok. nr 227 (sekretariat) od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00, tel. +4858 523 66 93; e mail: seaplanspace@ug.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy,

Zespół Projektu SEAPLANSPACE

Istnieje możliwość dostarczenia (najlepiej po uprzednim kontakcie telefonicznym na nr tel. 58 523 66 93) dokumentów rekrutacyjnych do Instytutu Oceanografii UG pok. nr 227 (sekretariat) od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00.

18 kwietnia 2019
XI Pomorski Kongres Obywatelski
str. 1
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.