ATUTY KIERUNKU

Studia na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS wyposażają studentów w wiedzę i umiejętności eksperckie z zakresu diagnozowania stanu społeczno-gospodarczego obszarów w różnych skalach przestrzennych, poprzez znajomość źródeł danych lokalnych i regionalnych, umiejętności ich przetwarzania, w tym z wykorzystaniem narzędzi GIS oraz wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników. Umiejętności te stanowią o przewadze konkurencyjnej absolwentów na rynku pracy. Dodatkowo student będzie kształtował kompetencje społeczne umożliwiające dalszy rozwój zawodowy oraz efektywne rozwiązywanie problemów z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w warunkach pracy zespołowej i we współpracy z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny i regionalny. Dodatkowo, rozwinięcie umiejętności w zakresie języka angielskiego umożliwi pracę w zespołach i instytucjach o zasięgu międzynarodowym.

Poza obowiązkowym tokiem studiów studenci Geografii społeczno-ekonomicznej z elementami GIS będą mogli, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zdobyć uprawnienia do nauczania geografii w ramach specjalizacji nauczycielskiej, skorzystać z programu Tutoring na WOiG oraz z szerokiej oferty uczelni partnerskich Instytutu Geografii w ramach programów ERASMUS+ i MOST.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach samorządowych – jednostkach odpowiedzialnych za planowanie strategiczne, rozwój gospodarczy i przestrzenny – zarówno na szczeblu województw jak i gmin (np. samorządy województw, urzędy miast i gmin w tym wyspecjalizowane podmioty odpowiedzialne za politykę przestrzenną, agencje rozwoju lokalnego i regionalnego),
 • instytucjach i jednostkach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne do celów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej oraz obrony narodowej,
 • podmiotach świadczących komercyjne usługi z zakresu projektowania zagospodarowania przestrzennego,
 • przedsiębiorstwach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne (np. Lufthansa Systems Poland, Jeppesen Poland, operatorzy infrastruktury sieciowej, dystrybutorzy towarów).
 • >>> PROGRAM STUDIÓW
  Tutoring w IG
  Kierunek Geografia

  Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

  Kierunek Gospodarka Przestrzenna

  Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.