Pracownia Dydaktyki Geografii

Kierownik Pracowni

dr Teresa Sadoń-Osowiecka

Adres

ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk tel. 58 523 65 50 i 58 523 65 89; wew. 65 50 i 65 89 e-mail: pdg@ug.edu.pl strona www: http://www.pdg.ug.edu.pl

Adiunkci

dr Teresa Sadoń-Osowiecka
tel: 58 523 65 50 wew. 65 50

Asystenci

mgr Aleksandra Sęk
tel: 58 523 65 60 wew. 65 50

Tematyka badań

  • Edukacja geograficzna i przyrodnicza
  • Dydaktyka przedsiębiorczości
  • Regionalizm w nauczaniu geografii
  • Konstruowanie wiedzy geograficznej przez uczniów
  • Ocenianie wspierające a poziom wiedzy
  • Geografia na egzaminach zewnętrznych
  • Zastosowanie technologii informacyjnej na lekcjach geografii
  • "Program ukryty" w szkolnej geografii
  • Wprowadzanie "praktycznej przedsiębiorczości w szkołach
  • Edukacja ekologiczna
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.