Projekty aktualnie prowadzone w jednostkach Instytutu Geografii UG

Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Link
Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska
Link
Zakład Rozwoju Regionalnego
Link
Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
Link
Zakład Gospodarki Przestrzennej
Link
Zakład Hydrologii
Link
Zakład Limnologii
Link
Zakład Meteorologii i Klimatologii
Link
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.