Dokumenty wymagane do otwarcia przewodu doktorskiego

Dokumenty wymagane do przyjęcia rozprawy doktorskiej

Prowadzone postępowania habilitacyjne

2018

 • Piotr Paweł Woźniak

  na podstawie osiągnięcia pt. "Wykorzystanie cech teksturalnych i strukturalnych glin glacjalnych i debrytów subakwalnych do wnioskowania o kierunkach paleotransportu i cechach środowiska depozycyjnego"

2017

 • Magdalena Szmytkowska

  na podstawie osiągnięcia pt. "Kreacje współczesnego miasta. Uwarunkowania i trajektorie rozwojowe polskich miast średnich"

Otwarte przewody doktorskie

2019

 • Michał Kitowski

  Promotor: Prof. dr hab. Mirosław Miętus

  Promotor pomocniczy: Dr Janusz Filipiak

  Temat rozprawy: Przestrzenny rozkład opadów atmosferycznych w Kościerzynie i wschodniej części Pojezierza Pomorskiego w latach 1890 -2018 na podstawie pomiarów in situ i modelowania relacji punkt-pole

2018

 • Krzysztof Kopeć

  Promotor: Dr hab. Tomasz Michalski prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Monitoring jakości usług publicznych – propozycja modelu na szczeblu lokalnym

 • Maurycy Żarczyński

  Promotor: Dr hab. Wojciech Tylmann prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved sediments from Lake Żabinskie (northeastern Poland)

 • Filip Duda

  Promotor: Dr hab. Roman Cieśliński. nadzw.

  Drugi Promotor: prof. dr hab. Tomasz Okruszko

  Temat rozprawy: Analiza rozwoju i współczesnego funkcjonowania torfowisk wysokich typu bałtyckiego

 • Łukasz Marszałek

  Promotor: Dr hab. Tomasz Michaslki prof. nadzw.

  Promotor pomocniczy: Dr Wioletta Szymańska

  Temat rozprawy: Geograficzne aspekty zróżnicowania społecznego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim

 • Krzysztof Wiejak

  Promotor: Prof. dr hab. Mirosław Miętus

  Promotor pomocniczy: Dr Michał Marosz

  Temat rozprawy: Zmienność aerozolowej grubości optycznej atmosfery w Borucinie w latach 2016-2018

2017

 • Olga Sokół

  Promotor: Dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Przyrodnicze konsekwencje wieloletnich i sezonowych zmian zasobów ciepła w jeziorze (na przykładzie Jeziora Raduńskiego Górnego)

 • Joanna Piwowarczyk

  Promotor: Dr hab. Iwona Sagan prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Mapping barriers to sustainable development with interactive management: coastal areas of the Pomeranian province (Poland) and marine areas off the coast

2014

 • Iwona Marzejon-Frycz

  Promotor: Dr hab. Iwona Sagan prof. nadzw.

  Promotor pomocniczy: Dr Magdalena Szmytkowska

  Temat rozprawy: Zróżnicowanie wykorzystania potencjału turystycznego w obszarze nadmorskim województwa pomorskiego i w jego zapleczu

2013

 • Magda Sikora

  Promotor: Dr hab. Roman Cieśliński prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Funkcje hydrologiczne wybranych torfowisk wysokich Pomorza

 • Monika Kwidzińska

  Promotor: Dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Uwarunkowania przyrodnicze wielkości odpływu jednostkowego związków biogenicznych z małych zlewni pojeziernych

 • Ewa Jaworska

  Promotor: Prof. dr hab. Zdzisław Kordel

  Temat rozprawy: Kierunki ewolucji struktur przestrzenno-funkcjonalnych wybranych miast Polski

 • Julia Ziółkowska

  Promotor: Dr hab. Jan Wendt prof. nadzw.

  Promotor pomocniczy: Dr Grażyna Chaberek-Karwacka

  Temat rozprawy: Geograficzne uwarunkowania systemu wsparcia logistycznego imprez masowych w powiatach ziemskich Polski wschodniej

2012

 • Konrad Kondratowicz

  Promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

  Temat rozprawy: Rola sojuszy linii lotniczych w ruchu pasażerskim w Europie

 • Joanna Jokiel

  Promotor: Dr hab. Roman Cieśliński prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Obieg wody na słonawych obszarach podmokłych polskiego wybrzeża południowego Bałtyku

 • Katarzyna Czaja

  Promotor: Dr hab. Joanna Fac-Beneda prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Zmiany powierzchni jezior w zlewniach Raduni, Wierzycy i Wdy od końca XIX wieku

 • Aneta Szczepańska

  Promotor: Dr hab. Jerzy Jańczak prof. nadzw., Dr hab. Stanisław Pogorzelski prof. nadzw

  Temat rozprawy: Określenie stopnia eutrofizacji wybranych jezior na podstawie zwilżalności umieszczonych w toni sztucznych i naturalnych samplerów depozycji powierzchniowej

2009

 • Grażyna Krasoń

  Promotor: Dr hab. Iwona Sagan prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój społeczno-ekonomiczny miasta. Przykład Gdyni

 • Agata Miazga

  Promotor: Dr hab. Iwona Sagan prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Polityka regionalna UE wobec regionów najuboższych ze szczególnym uwzględnieniem województw Polski Wschodniej

 • Alicja Olszewska

  Promotor: Dr hab. Roman Cieśliński prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Rola jezior przepływowych w transformacji odpływu rzecznego i transportu substancji biogenicznych w zlewni Zbrzycy (dorzecze Brdy)

 • Anna Szczypińska

  Promotor: Dr hab. Mariusz Kistowski prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Antropogeniczne zmiany krajobrazu polskiej części regionu Karkonoszy w latach 1886-2005

 • Ewa Walkusz

  Promotor: Dr hab. Jerzy Jańczak prof. nadzw.

  Temat rozprawy: Wielkość oraz warunki parowania z powierzchni wodnej Jeziora Raduńskiego Górnego w latach 2005-2009 na podstawie różnych metod

Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.