Uzyskane Stopnie Doktora Habilitowanego Nauk o Ziemi

Uzyskane Stopnie Doktora Habilitowanego Nauk o Ziemi w 2020

 • Paweł Wiśniewski
 • na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem: "Rolnictwo i obszary wiejskie w planowaniu gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym w Polsce"

Uzyskane Stopnie Doktora Habilitowanego Nauk o Ziemi w 2019

 • Piotr Paweł Woźniak

  na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem: „Wykorzystanie cech teksturalnych i strukturalnych glin glacjalnych i debrytów subakwalnych do wnioskowania o kierunkach paleotransportu i cechach środowiska depozycyjnego”

Uzyskane Stopnie Doktora Habilitowanego Nauk o Ziemi w 2016

 • Lucyna Katarzyna Przybylska

  na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem: „Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce”

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi w 2019

 • Katarzyna Czaja

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Zmiany powierzchni jezior w zlewniach Raduni, Wierzycy i Wdy od końca XIX wieku”

 • Maurycy Żarczyński

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved sediments from Lake Żabinskie (northeastern Poland)”

 • Barbara Korwel-Lejkowska

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Wpływ rozprzestrzeniania się miast na środowisko przyrodnicze w otoczeniu aglomeracji trójmiejskiej”

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi w 2018

 • Maciej Markowski

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Hydrologiczne uwarunkowania funkcjonowania jezior lobeliowych okolic Trójmiasta”

 • Dominika Studzińska

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Zmiana roli i charakteru granicy polsko-rosyjskiej a uwarunkowania rozwoju polskiej strefy przygranicznej”

 • Damian Moskalewicz

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki historycznych sztormów na wybranych odcinkach wybrzeża południowo-wschodniego Bałtyku”

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi w 2017

 • Alicja Bonk

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Osady warwowe Jeziora Żabińskiego (północno-wschodnia Polska): studium procesów, chronologia osadów i potencjał do rekonstrukcji paleośrodowiskowych za okres ostatniego tysiąclecia”

 • Katarzyna Julia Marosz

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Wzrost poziomu morza i wezbrania sztormowe źródłem potencjalnych zagrożeń dla Gdańska”

 • Łukasz Pietruszyński

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Rola obszarów bezodpływowych ewapotranspiracyjnych w obiegu substancji biogenicznych na obszarach młodoglacjalnych”

 • Patryk Edgar Sitkiewicz

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Budowa i stan dna przybrzeża jako wskaźnik stanu i zagrożeń abrazją brzegu, na przykładzie rejonu Kołobrzegu”

 • Tomasz Adam Wiskulski

  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Uwarunkowania ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji”

Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.