Uzyskane Stopnie Doktora Habilitowanego Nauk o Ziemi

   

Uzyskane Stopnie Doktora Habilitowanego Nauk o Ziemi w 2019

 • Piotr Paweł Woźniak
  na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem: „Wykorzystanie cech teksturalnych i strukturalnych glin glacjalnych i debrytów subakwalnych do wnioskowania o kierunkach paleotransportu i cechach środowiska depozycyjnego”

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi

 

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi w 2021

 • Justyna Maria Świeżak
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Impact of potential CO2 leakage from sub-seabed storage site in the southern Baltic Sea on the Baltic clam Limecola balthica under relevant hydrostatic pressure Wpływ potencjalnego wycieku CO2 z podmorskiego składowiska w południowym Bałtyku na rogowca bałtyckiego Limecola balthica w warunkach zwiększonego ciśnienia hydrostatycznego”
 

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi w 2020

 • Karolina Małgorzata Gębka
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Uwarunkowania meteorologiczno-hydrologiczne dopływu labilnych form rtęci do Zatoki Gdańskiej”
 • Agnieszka Katarzyna Grajewska
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Intake and elimination routes of mercury in Baltic grey seal (Halichoerus grypus grypus) Drogi wnikania i eliminacji rtęci u bałtyckiej foki szarej (Halichoerus grypus grypus)”
 • Łukasz Janowski
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Mapowanie habitatów dennych Laguny Weneckiej na podstawie badań echosondą wielowiązkową”
 • Ilona Kamińska
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Oszacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnej usługi ekosystemowej Zatoki Gdańskiej”
 • Agnieszka Teresa Kąkol
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Wpływ struktury populacji i czynników środowiskowych na zawartość hydroksyproliny i kolagenu w skorupiakach bałtyckich”
 • Krzysztof Lewandowski
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Sorpcja halogenowych zanieczyszczeń organicznych w osadach dennych z Basenu Gdańskiego”
 • Dagmara Jowita Wójcik-Fudalewska
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Krab wełnistoszczypcy Eriocheir sinensis w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wislanym - specyfika funkcjonowania nierodzimego gatunku”
 

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi w 2019

 • Katarzyna Czaja
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Zmiany powierzchni jezior w zlewniach Raduni, Wierzycy i Wdy od końca XIX wieku”
 • Maurycy Żarczyński
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Environmental change during the last 2000 years recorded in microfacies and geochemistry of varved sediments from Lake Żabinskie (northeastern Poland)”
 

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi w 2018

 • Maciej Markowski
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Hydrologiczne uwarunkowania funkcjonowania jezior lobeliowych okolic Trójmiasta”
 • Damian Moskalewicz
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Geomorfologiczne i sedymentologiczne skutki historycznych sztormów na wybranych odcinkach wybrzeża południowo-wschodniego Bałtyku”
 

Uzyskane Stopnie Doktora Nauk o Ziemi w 2017

 • Alicja Bonk
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Osady warwowe Jeziora Żabińskiego (północno-wschodnia Polska): studium procesów, chronologia osadów i potencjał do rekonstrukcji paleośrodowiskowych za okres ostatniego tysiąclecia”
 • Katarzyna Julia Marosz
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Wzrost poziomu morza i wezbrania sztormowe źródłem potencjalnych zagrożeń dla Gdańska”
 • Łukasz Pietruszyński
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Rola obszarów bezodpływowych ewapotranspiracyjnych w obiegu substancji biogenicznych na obszarach młodoglacjalnych”
 • Patryk Edgar Sitkiewicz
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Budowa i stan dna przybrzeża jako wskaźnik stanu i zagrożeń abrazją brzegu, na przykładzie rejonu Kołobrzegu”
 • Tomasz Adam Wiskulski
  na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Uwarunkowania ruchu turystycznego z Polski do Chorwacji”
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.