Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Iwona Sagan

Adres

ul. Bażyńskiego 4 (skrzydło B) 80-952 Gdańsk tel. 58 523 65 90 lub wew. 65 90 email: kgse@ug.edu.pl strona www: http://kge.ug.edu.pl/

Profesorowie zwyczajni

Prof. dr hab. Iwona Sagan
tel. 58 523 65 81 lub wew. 65 81 sekretariat tel. 58 523 65 90 lub wew. 65 90

Profesorowie wizytujący:

dr hab. James Scott
tel. 58 523 65 72 lub wew. 65 72

Adiunkci:

dr Maja Grabkowska
tel. 58 523 65 83 lub wew. 65 83
dr inż. Grzegorz Masik
tel. 58 523 65 73 lub wew. 65 73
dr Klaudia Nowicka
tel. 58 523 65 85 lub wew. 65 85
dr Joanna Stępień
tel. 58 523 65 85 lub wew. 65 85
dr Dominika Studzińska
tel. 58 523 65 74 lub wew. 65 74
dr Jakub Szlachetko
tel. 58 523 65 74 lub wew. 65 74
dr Magdalena Szmytkowska
tel. 58 523 65 72 lub wew. 65 72

Asystenci

mgr Rafał Gajewski
tel. 58 523 65 86 lub wew. 65 86

Starsi wykładowcy emerytowani

dr Antoni Korowicki
tel. 58 523 65 85 lub wew. 65 85
dr Wojciech Portalski
tel. 58 523 65 76 lub wew. 65 76

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Monika Wielgórska
tel. 58 523 65 90 lub wew. 65 90
mgr Damian Zelewski
tel. 58 523 65 76 lub wew. 65 76

Doktoranci

mgr Karel Dolinski
mgr Rafał Gajewski
mgr Tomasz Mikulski
mgr Justyna Wieczerzak
mgr Damian Zelewski

Tematyka badań

Katedra posiada status Centrum Doskonałości w zakresie: Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development – RECOURSE. Główny zakres badań obejmuje najważniejsze problemy rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych, a wśród nich:

  • procesy metropolizacji,
  • problemy suburbanizacji,
  • przemiany społeczno-demograficzne miast post-socjalistycznych,
  • procesy rewitalizacji obszarów śródmiejskich,
  • turystyka,
  • rozwój przedsiębiorczości w regionach zurbanizowanych,
  • jakość życia w mieście,
  • polityka miejska i regionalna,
  • procesy migracyjne,
  • współpraca transgraniczna.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.