Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz

Adres

ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk tel. 58 523 65 16 wew. 65 16 email: geomorfologia@univ.gda.pl strona www: http://www.kgigcz.ug.edu.pl/

Profesorowie zwyczajni

prof. dr hab. Stanisław Fedorowicz
tel. 0-58 523 65 43 wew. 65 43, p. B313
prof. dr hab. Wojciech Tylmann
tel. 0-58 523 65 77 wew. 65 77, p. B430

Profesorowie nadzwyczajni

dr hab., prof. nadzw. Piotr Paweł Woźniak
tel. 0-58 523 65 42 wew. 65 42, p. B312

Adiunkci

dr Alicja Bonk
p. B427
dr Damian Moskalewicz
tel. 0-58 523 65 15 wew. 65 15, p. B315
dr Patryk Sitkiewicz
tel. 0-58 523 65 16 wew. 65 16, p. B315
dr Dawid Weisbrodt
p. B427
dr Radosław Wróblewski
tel. 0-58 523 65 42 wew. 65 42, p. B312
dr Maurycy Żarczyński
tel. 0-58 523 65 11 wew. 65 11, p. B428

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Katarzyna Kozłowska
tel. 0-58 523 65 16 wew. 65 16, p. B316
mgr inż. Karolina Molisak
tel. 0-58 523 65 41 wew. 65 41, p. B429

Doktoranci

mgr Michał Bogdanowicz
mgr Łukasz Elwirski
mgr Paulina Głowacka
mgr Anna Poraj-Górska
mgr inż. Agnieszka Szczerba

Tematyka badań

  • Geomorfologia Polski Północnej.
  • Paleogeografia schyłku plejstocenu i holocenu.
  • Metodyka datowań osadów czwartorzędowych (TL, Pb-210, Cs-137).
  • Dynamika strefy brzegowej południowego Bałtyku.
  • Badania osadów jeziornych.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.