Zakład Hydrologii

Kierownik Zakładu

Prof. UG, dr hab. Roman Cieśliński

Adres

ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk tel. 58 523 65 31 wew. 65 31 email: hydro@ug.gda.pl strona www: http://hydro.ug.edu.pl/

Profesorowie nadzwyczajni

prof. UG, dr hab. Roman Piotr Cieśliński
tel. 58 523 65 29 wew. 65 29, p. B306
prof. UG, dr hab. Joanna Fac-Beneda
tel. 58 523 65 30 wew. 65 30, p. B330

Adiunkci

dr Izabela Chlost
tel. 58 523 65 07 wew. 65 07, p. B329
dr Łukasz Pietruszyński
tel. 58 523 65 07 wew. 65 07, p. B329

Starsi wykładowcy

dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
tel. 58 523 65 28 wew. 65 28, p. B328

Asystenci

mgr Alicja Olszewska
tel. 58 523 65 28 wew. 65 28, p. B328

Pracownicy naukowo-techniczni

dr Iwona Bubak
tel. 58 523 65 18 wew. 65 18, p. B111 tel. 58 523 65 30 wew. 65 30, p. B330
mgr Zuzanna Krajewska
tel. 58 523 65 31 wew. 65 31, p. B331

Doktoranci

mgr Marta Budzisz
tel. 58 523 65 30 wew. 65 30, p. B330
mgr Kamil Mironik
tel. 58 523 65 30 wew. 65 30, p. B330
mgr Artur Młodzik
tel. 58 523 65 28 wew. 65 28, p. B328

Tematyka badań

  • Przemiany stosunków wodnych delty Wisły pod wpływem procesów naturalnych i w wyniku antropopresji.
  • Potamiczny transport biogenów na obszarze Pobrzeży Południowobałtyckich.
  • Elementarna struktura hydrograficzna obszarów młodoglacjalnych i deltowych.
  • Zagrożenia degradacyjne jezior i zalewów przybrzeżnych.
  • Zagadnienia metodyczne wykorzystania technik GIS (MapInfo, ArcView, Idrisi) w badaniach hydrologicznych regionów nadmorskich i pojeziernych.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.