Zakład Limnologii

Kierownik Zakładu

prof. UG dr hab. Dariusz Borowiak

Adres

ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk tel. 58 523 65 20 wew. 65 20 strona www: www.kl.ug.edu.pl

Profesorowie nadzwyczajni

prof UG, dr hab. Dariusz Borowiak
tel. 058 523 65 19 wew. 65 19

Adiunkci

dr Jacek Barańczuk
tel. 058 523 65 91 wew. 65 91
dr Magdalena Borowiak
tel. 058 523 65 09 wew. 65 09
dr Włodzimierz Golus
tel. 058 523 65 22 wew. 65 22
dr Kamil Nowiński
tel. 058 523 65 10 wew. 65 10

Starsi wykładowcy

dr Wojciech Maślanka
tel. 058 523 65 78 wew. 65 78

Asystenci

mgr Maciej Markowski
tel. 058 523 65 22 wew. 65 22
mgr Tomasz Mikulski
tel. 058 523 65 78 wew. 65 78
mgr Katarzyna Krzyżanowska
tel. 058 523 65 10 wew. 65 10

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr Ewa Walkusz
tel. 058 523 65 20 wew. 65 20

Tematyka badań

  • Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior Pomorza.
  • Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania rozwoju abiotycznej struktury systemów limnicznych.
  • Rola jezior przepływowych w transformacji jakości wody zlewni młodoglacjalnych.
  • Limnologiczne odrębności jezior polarnych i wysokogórskich.
  • Kartografia teoretyczna; semantyka języka mapy.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.