Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Link

Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska

Link

Zakład Rozwoju Regionalnego

Link

(center>Pracownia Analiz Terytorialnych

Link

Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu

Link

Zakład Gospodarki Przestrzennej

Link

Zakład Hydrologii

Link

Zakład Limnologii

Link

Zakład Meteorologii i Klimatologii

Link

Składnica Map

Stacja Limnologiczna w Borucinie

Link
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.