Zakład Rozwoju Regionalnego

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski

Adres

ul. Bażyńskiego 4 80-952 Gdańsk tel. 58 523 65 58 wew. 65 58 strona www: http://kgrr.ug.edu.pl

Profesorowie zwyczajni

Prof. dr hab. Tadeusz Palmowski
tel: (+58) 523 65 59 lub wew. 65 59

Profesorowie nadzwyczajni

Prof. UG dr hab. Jan Wendt
tel: (+58) 523 65 17 lub wew. 65 17
Prof. UG dr hab. Tomasz Michalski
tel: (+58) 523 65 56 lub wew. 65 56
Prof. UG dr hab. Aleksander Kuczabski
tel: (+58) 523 65 54 lub wew. 65 54

Adiunkci

dr Renata Anisiewicz
tel: (+58) 523 65 54 lub wew. 65 54
dr Marcin Połom
tel: (+58) 523 65 69 lub wew. 65 69
dr Maciej Stanisław Tarkowski
tel: (+58) 523 65 55 lub wew. 65 55

Asystenci

mgr inż. arch. Joanna Jaczewska
tel: (+58) 523 65 54 lub wew. 65 54
mgr Krzysztof Kopeć
tel: (+58) 523 65 69 lub wew. 65 69
mgr Krystian Puzdrakiewicz
tel: (+58) 523 65 69 lub wew. 65 69

Pracownicy naukowo-techniczni

dr Małgorzata Pacuk
tel: (+58) 523 65 58 lub wew. 65 58

Doktoranci

mgr Bartosz Korinth
mgr Bartłomiej Kulas

Tematyka badań

W katedrze prowadzone są badania ciągłe dotyczące następującej problematyki:

  • teoretyczne i metodologiczne podstawy nauk środowiskowych i przestrzennych;
  • zasoby morza i walory nadmorskiego położenia jako czynniki rozwoju regionalnego;
  • społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania i przemian nadmorskich systemów człowiek-środowisko;
  • geopolityczne uwarunkowania użytkowania zasobów i walorów Morza Bałtyckiego;
  • międzynarodowa współpraca regionalna w Europie Bałtyckiej;
  • transformacja portów i miast nadmorskich w Europie Bałtyckiej;
  • przemiany "water frontów" w Europie Bałtyckiej;
  • rola transportu i tranzytu morskiego w kształtowaniu gospodarki regionów nadmorskich;
  • przemiany w sytuacji społecznej, demograficznej, zdrowotnej, ekonomicznej i politycznej społeczeństw europejskich krajów postkomunistycznych.
Tutoring w IG
Kierunek Geografia

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością.

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.